Algemene Voorwaarden

01 - Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door Handelsonderneming Hennie Snel, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Handelsonderneming Hennie Snel aanvaard. 1.2. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Handelsonderneming Hennie Snel en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980). 1.3. Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Handelsonderneming Hennie Snel en Koper zal worden ingesteld te Groningen voor de bevoegde rechter, tenzij Handelsonderneming Hennie Snel de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

02 - Aanbiedingen en Orders

2.1. Orders dienen per e-mail geplaatst te worden, dit om fouten en/of misverstanden van beide kanten te voorkomen. Uiteraard kunnen er ook bestellingen gedaan worden via een handgeschreven order uitgevoerd door Handelsonderneming Hennie Snel. 2.2. Indien Handelsonderneming Hennie Snel goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Handelsonderneming Hennie Snel geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Handelsonderneming Hennie Snel van haar leverancier heeft bekomen. 2.3. Elke aanbieding of prijsnotering door Handelsonderneming Hennie Snel geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Handelsonderneming Hennie Snel niet binden. Handelsonderneming Hennie Snel wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt. 2.4. Alle opgaven door Handelsonderneming Hennie Snel van getallen, maten, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Handelsonderneming Hennie Snel kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monster, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer de Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Handelsonderneming Hennie Snel of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

03 - Prijzen

3.1. Tenzij anders aangeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro's exclusief B.T.W. 3.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op "af magazijn" te Leek van Handelsonderneming Hennie Snel. 3.3. Franco huis grens bij orders hoger dan € 300,- per magazijn. 3.4. Elke stijging van de prijs van de door Handelsonderneming Hennie Snel voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Handelsonderneming Hennie Snel haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag Handelsonderneming Hennie Snel door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden. 3.5. Bij bestellingen met een netto-factuurwaarde lager dan € 300,- euro berekent Handelsonderneming Hennie Snel u en bijdrage in de vracht/-administratiekosten.

04 - Betaling

4.1. Tenzij anders overeengekomen dient aan Handelsonderneming Hennie Snel te worden betaald bij levering van goederen of diensten. 4.2. Dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 dagen netto. 4.3. Bij het tekenen van automatische eenmalige incasso opdrachten geldt een betalingskorting van 2% van de netto-factuurprijs. 4.4. Indien Koper niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door Koper te betalen bedrag ter hoogte van 1% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is tot op de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door Koper zijn voldaan, heeft Handelsonderneming Hennie Snel het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval Koper jegens Handelsonderneming Hennie Snel met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is Handelsonderneming Hennie Snel gerechtigd aan Koper zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met minimum van € 100,- als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten(inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen. 4.5. Koper is niet gerechtigd tot verrekening tenzij anders is overeengekomen.

05 - Levering

5.1. Door Handelsonderneming Hennie Snel opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Handelsonderneming Hennie Snel is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. 5.2. Levering uit voorraad, zolang de voorraad strekt. 5.3. Handelsonderneming Hennie Snel heeft ten alle tijden het recht in gedeelten te leveren. 5.4. Behoudens het bepaalde in artikel 5.5. zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Handelsonderneming Hennie Snel c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen. 5.5. Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Handelsonderneming Hennie Snel de goederen voor rekeningen risico van Koper opslaan. Alle kosten die voor Handelsonderneming Hennie Snel uit het niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Handelsonderneming Hennie Snel gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen. 5.6. In alle gevallen waarin goederen c.i.f. of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term voortaan in overeenstemming met de Intercoms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

06 - Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Handelsonderneming Hennie Snel verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Handelsonderneming Hennie Snel op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Handelsonderneming Hennie Snel in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4. 6.2. Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Handelsonderneming Hennie Snel eigenaresse is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Koper's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 6.3. Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder van Handelsonderneming Hennie Snel en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Handelsonderneming Hennie Snel opslaan en opgeslagen houden. 6.4. Handelsonderneming Hennie Snel wordt eigenaresse van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd. 6.5. Handelsonderneming Hennie Snel behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Handelsonderneming Hennie Snel om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de niet-verklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Handelsonderneming Hennie Snel en de Koper.

07 - Overmacht

7.1. Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Handelsonderneming Hennie Snel indien de productie, het vervoer en/ of de levering van de goederen of diensten voor Handelsonderneming Hennie Snel wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Handelsonderneming Hennie Snel voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Handelsonderneming Hennie Snel werd geaccepteerd. Handelsonderneming Hennie Snel is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

08 - Garantie en aansprakelijkheid

8.1. Indien Handelsonderneming Hennie Snel goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Handelsonderneming Hennie Snel geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Handelsonderneming Hennie Snel van haar leverancier heeft bekomen. 8.2. Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen 8 dagen na de levering aan Handelsonderneming Hennie Snel te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Handelsonderneming Hennie Snel te melden. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake. 8.3. Handelsonderneming Hennie Snel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 8.4. De aansprakelijkheid van Handelsonderneming Hennie Snel jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief B.T.W.), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Handelsonderneming Hennie Snel van haar verzekeraar ter zake ontvangt. 8.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3. en 8.4. blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Handelsonderneming Hennie Snel of haar leidinggevend personeel.

09 - Retourzendingen

9.1. Monster bestellingen en door u foutief bestelde goederen kunnen NIET geretourneerd worden. 9.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als aan de onderstaande richtlijnen is voldaan: - binnen 8 dagen na ontvangst goederen. - kopie factuur of verzendlijst waar de zending betrekking op heeft is toegevoegd aan de retourzending. 9.4. Aangeboden retourzendingen zonder akkoord worden geweigerd en op kosten van Koper geretourneerd. 9.5. Goederen die reeds bewerkt of uit de verpakking gehaald zijn kunnen nimmer retour geaccepteerd worden

10 - Ontbinding

10.1. Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enig verplichting onder enig contract met Handelsonderneming Hennie Snel te voldoen, is Handelsonderneming Hennie Snel bevoegd, naar haar keuze: - verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk voordeel voldoende zeker is gesteld en/of - al haar betalingen op te schorten en/of -door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook.

11 -

11. Uitoefening van Opschortings-, ontbindings-, en vernietigingsrechten door Handelsonderneming Hennie Snel. 11.1. Indien Handelsonderneming Hennie Snel op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een op opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Handelsonderneming Hennie Snel niet gehouden tot enige vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

12 - Geschillen

12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. 12.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke rechter.